Πρώτο Σχολείο Βασικών Στρατιωτικών Γνώσεων Λ.ΕΦ.Ε.Δ.